начало за училището проекти галерия бюджет документи профил на купувача контакти
Ообществена поръчка с предмет:  Изпълнение на СМР на обект "Спортни площадки към ОУ "Христо Ботев", с. Дъбница, подобект „Футболно игрище"
ДОКУМЕНТИ
2940 с. Дъбница общ. Гърмен обл. Благоевград тел. 0893626423 е-mail: botevschool@mail.bg
Ообществена поръчка с предмет:  Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на пристройка на ОбУ „Хр. Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен Дата на публикуването: 06.03.2019 г.
ДОКУМЕНТИ
Образец 5 /Списък на техническия и ръководен персонал/
Образец 1  /Административни сведения за участника/
Образец 2 /Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/
Образец 3 /Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП/
Образец 4 /Списък строителство/
Образец 6 /Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители/
Образец 6-А  /Декларация подизпълнители/
Образец 7 /Декларация за приемане на договора/
Обществени поръчки 2019 г.
Образец 8 /Техническо предложение/
Образец 9 /Ценово предложение/
Дата на публикуване на документа
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.  
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.  
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
06.03.2019 г.
19.03.2019 г.
08.04.2019 г.
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" в Обединено училище "Христо Ботев", с. Дъбница
ДОКУМЕНТИ
Дата на публикуване на документа
08.04.2019 г.
15.04.2019 г.
03.05.2019 г.
профил на купувача