Архив

Графици учебна 2022/2023 година

График за провеждане на контролни и класни работи през I учебен срок

Седмична програма за I учебен срок

Документи учебна 2022/2023 г.

Учебни планове 2022/2023 година

Документи учебна – 2021/2022 г.

Бюджет 2022г.

Информация касово изпълнение – първо тримесечие

Стратегия за развитие на училището 2021 – 2025 г.

Правилник за дейността на ОбУ „Христо Ботев“ през 2021/2022 учебна година

Мерки за повишаване качеството на образование за 2021/2022 учебна година

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Етичен кодекс на училищната общност – ОбУ „Христо Ботев“

Училищна стратегия за превенция на отпадането на деца от училище

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Годишен план за дейността на училището

План за квалификационната дейност в образователната институция

Учебни планове 2021/2022 година

Учебен план I клас

Учебен план II клас

Учебен план III клас

Учебен план IV клас

Учебен план V клас

Учебен план VI клас

Учебен план VII клас

Учебен план VIII клас

Учебен план IX клас

Графици учебна 2021/2022 година

Учебна програма за II срок

График за провеждане на учебните часове за II учебен срок

График за провеждане на Час на класа през II учебен срок на 2021/2022 учебна година

График за провеждане на контролни и класни работи през II учебен срок

График за провеждане на часа за консултиране на ученици през II учебен срок

График на учителите за консултации с ученици по предмети през II учебен срок

График за провеждане на часа за консултиране на родители за II учебен срок

График за провеждане на консултации по предмети и родителски срещи

График за контролни и класни работи

График за провеждане на присъствени часове за I учебен срок

Ваканции и неучебни дни за 2021/2022 учебна година

Документи учебна – 2020/2021 г.

Училищен учебен план/ I-ви до IX-ти клас/ – учебна 2020/2021 г.

Стратегия за развитие на училището 2021 – 2025 г.

Правилник за дейността на ОбУ „Христо Ботев“ – 2020/2021 г.

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.

Учебна програма за разширена подготовка /ИУЧ/

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Правилник за вътрешния трудов ред в Обу „Христо Ботев“ учебна 2020/2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност – ОбУ „Христо Ботев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Вътрешни правила за мрежона и информационна сигурност в ОбУ „Христо Ботев“Изтегляне

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебна 2020/2021 г. в ОбУ „Христо Ботев“ИзтеглянеСедмично разписание за II-ри срок – учебна 2020/2021 г.

График за консултации по предмети и класове и водене на училищната документация за II-ри срок – учебна 2020/2021 г. 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година за Безопастност на движението по пътищата.


Документи учебна – 2019/2020 г
.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Издаване на диплома за средно образование.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелства, дипломи

Отчет ЗДОИ

Училищен учебен план/ I-ви до IX-ти клас/ – учебна 2019/2020 г.

Стратегия за развитие на училището 2016 – 2020 г.

Правилник за дейността на ОбУ „Христо Ботев“ – 2019/2020 г.

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.

Учебна програма за разширена подготовка /ИУЧ/

Заповед: График за учебните часове при провеждане на дистанционно обучение в онлайн образователни платформи.

Процедура за прием на деца в първи клас за учебната 2020/2021 г.