Документи 2023/2024

Стратегия за развитие на училището 2023/2028 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2023/2024 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – учебна 2023/2024 г.

План за квалификационната дейност в образователната институция за учебната 2023/2024 г.

Годишен план за дейността на училището през 2023/2024 г.

Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024 г.

План за работа на УКБППМН за работа с деца в риск – учебна 2023/2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в училище