Документи 2021/2022

Стратегия за развитие на училището 2021 – 2025 г.

Правилник за дейността на ОбУ „Христо Ботев“ през 2021/2022 учебна година

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Етичен кодекс на училищната общност – ОбУ „Христо Ботев“