Документи 2021/2022

Бюджет 2022г.

Информация касово изпълнение – първо тримесечие

Стратегия за развитие на училището 2021 – 2025 г.

Правилник за дейността на ОбУ „Христо Ботев“ през 2021/2022 учебна година

Мерки за повишаване качеството на образование за 2021/2022 учебна година

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Етичен кодекс на училищната общност – ОбУ „Христо Ботев“

Училищна стратегия за превенция на отпадането на деца от училище

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Годишен план за дейността на училището

План за квалификационната дейност в образователната институция