Обществен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ“

I. Членове на Обществения съвет от квотата на родителите:

  1. Сафие Бекирова
  2. Рукие Талип
  3. Антоанета Малакова
  4. Асие Ахмед
  5. Ахмед Гогунч – член от квотата на общината

II. Резервни членове от квотата на родителите:

  1. Борислава Кирева
  2. Асие Татличева
  3. Аки Хаки
  4. Ахмед Вранчев – резервен член от квотата на общината