Проекти

Училището участва по проекти:

Национална програма „Училищен плод и мляко“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ФИНАНСИРАНИ  ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“