Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:  Изпълнение на СМР на обект „Спортни площадки към ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница, подобект „Футболно игрище“

ДОКУМЕНТИ

Обява

Оферта за участие

Техническа спецификация

Техническо предложение

Условия и указание за участие

Проект на договор

Декларация чл. 54 1,2,7

Декларация чл. 54 3,4,5

КСС

Списък ЕКИП

Списък СМР

Ценово предложение

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница

Обява 08.04.2019 г.

Заповед за избор

на заявител 03.05.2019 г.

Обществени поръчки 2021 г.

Ообществена поръчка с предмет:   Доставка и монтаж на училищно обурудване за изграждане на   STEM  среда в Обединено училище „Христо Ботев“ с. Дъбница.

Дата на публикуването: 05.05.2021 г.

Описание и документация: АОП

Обществени поръчки 2019 г.

Обществена поръчка с предмет:  Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на пристройка на ОбУ „Хр. Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен

Дата на публикуването: 06.03.2019 г.

ДОКУМЕНТИ Дата на публикуване на документа

Обява

Указания за подготовка на оферта

Проект на договор

Количествена сметка

Образец 1

 /Административни сведения за участника/

Образец 2

/Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/

Образец 3

/Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП/

Образец 4

/Списък строителство/

Образец 5

/Списък на техническия и ръководен персонал/

Образец 6

/Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП,за подизпълнители/

Образец 6-А

/Декларация подизпълнители/

Образец 7

/Декларация за приемане на договора/

Образец 8

/Техническо предложение/

Образец 9

/Ценово предложение/

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

ПРОТОКОЛ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

Договор СМР

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

06.03.2019 г.

19.03.2019 г.

08.04.2019 г.

15.04.2019 г.