Графици

Учебна 2023/2024 година

График за провеждане на класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на класни и контролни работи през първия учебен срок

График за провеждане на родителски срещи през първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на втори час на класа през учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на консултации с ученици по предмети през учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на часа на класа, БДП и ГЗ през първия срок на учебната 2023/2024 г.

Седмично разписание през първия срок на 2023/2024 учебна година

Учебно време, ваканции и неучебни дни през учебната 2023/2024 г.

Дневен режим през първия срок на учебната 2023/2024 г.