Графици

Учебна 2021/2022 година

Учебна програма за II срок

График за провеждане на учебните часове за II учебен срок

График за провеждане на Час на класа през II учебен срок на 2021/2022 учебна година

График за провеждане на контролни и класни работи през II учебен срок

График за провеждане на часа за консултиране на ученици през II учебен срок

График на учителите за консултации с ученици по предмети през II учебен срок

График за провеждане на часа за консултиране на родители за II учебен срок

График за провеждане на консултации по предмети и родителски срещи

График за контролни и класни работи

График за провеждане на присъствени часове за I учебен срок

Ваканции и неучебни дни за 2021/2022 учебна година